Ερώτηση 4

Ναι, για αυτό το είδος ζημιών προβλέπεται η άσκηση αγωγής κατά της ασφαλιστικής εταιρίας ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Ωστόσο, για τους λόγους που προεκτέθηκαν, δεν προτιθέμεθα να προβούμε στην άσκηση αγωγής, διότι, ασκώντας αγωγή ενώπιον των αστικών δικαστηρίων, θα δημιουργούσαμε κώλυμα στη συμμετοχή μας στην ποινική διαδικασία, την οποία θεωρούμε ευνοϊκότερη και ταχύτερη.[1] Παρόλα αυτά θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης για να επισημοποιήσουμε το αίτημα αποζημίωσης και να ζητήσουμε προκαταβολή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.δ. 111/12.

[1] Στην περίπτωση του Concordia, οι αγωγές που ασκήθηκαν από ορισμένα δικηγορικά γραφεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες κατά το αρχικό στάδιο, λόγω του μεγάλου αριθμού των ενστάσεων που ήγειρε η εναγόμενη εταιρία, CostaCrociere, και στη συνέχεια λόγω της ανάγκης απόδειξης του επιζήμιου συμβάντος και των ζημιών. Για το λόγο αυτό δεν έχει εκδοθεί ακόμη καμία απόφαση από αστικό δικαστήριο στην Ιταλία, ενώ αντιθέτως εντός μηνός περίπου θα έχουμε την απόφαση του ποινικού δικαστικού και τις πρώτες αποζημιώσεις σε πελάτες μας ως πολιτικώς ενάγοντες, ενώ θα ακολουθήσει το δεύτερο κύμα των αποζημιώσεων σε πελάτες που παραπέμφθηκαν στην Ιταλία από τα αμερικανικά δικαστήρια και που αυτή τη στιγμή αναμένουν την έκδοση αποφάσεως.