Ερώτηση 5

Ναι, οι επιβάτες μπορούν να ασκήσουν άμεσα αγωγή αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, χωρίς να είναι υποχρεωτική η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά αυτό θα δημιουργούσε κώλυμα στη συμμετοχή τους στην ποινική διαδικασία ως πολιτικώς ενάγοντες. Περαιτέρω, η αγωγή θα πρέπει να κατατεθεί στο Δικαστήριο του Μπάρι, όπου εδρεύει η VISEMAR και έχει υψηλότατο κόστος (βλ. υποσημείωση 16) τόσο λόγω του φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί κατά την κατάθεση της αγωγής όσο και λόγω των εξόδων που απαιτούνται για να αποδειχθούν ενώπιον του δικαστηρίου τα επιζήμια γεγονότα και το ύψος της ζημίας. Επομένως, επαναλαμβάνουμε ότι κατά την άποψή μας η ενδεδειγμένη οδός για να έχουμε γρήγορα τα πρώτα αποτελέσματα είναι η ποινική διαδικασία, καλλιεργώντας ταυτόχρονα ένα κλίμα απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης με τις εμπλεκόμενες εταιρίες και τους ασφαλιστές τους.