Ερώτηση 6

Η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική. Η αγωγή ενώπιον των αστικών δικαστηρίων μπορεί να προσδιοριστεί σύντομα. Ο απαιτούμενος χρόνος για μια εκούσια διαμεσολάβηση είναι 90 ημέρες συνολικά και η κλήση για την πρώτη συζήτηση γίνεται εντός 30-40 ημερών. Για την ποινική διαδικασία θα πρέπει να περιμένει κανείς το τέλος της ανάκρισης (τουλάχιστον έξι μήνες) και τον ορισμό δικασίμου, χρονικό σημείο κατά το οποίο δηλώνεται η παράσταση πολιτικής αγωγής, δηλαδή προβάλλονται επισήμως εντός του πλαισίου της ποινικής διαδικασίας οι αξιώσεις αποζημίωσης κατά των υπόχρεων προς αποζημίωση.